Európske fondy - veľká príležitosť pre obce, regióny a podnikateľov

Spracoval Ivan Podstupka

Z vystúpenia podpredsedu vlády Pála Csákyho na HNClube - Klube Hospodárskych novín, v Banskej Bystrici 13. mája 2003. Viac na stránke HNClubu - HNClub.HNonline.sk.

Diskusné fórum HNClubu - Klubu Hospodárskych novín, otvorila šéfredaktorka HN Alica Ďurianová. Uvítala prítomných a osobitne hostí - podpredsedu vlády Pála Csákyho, ministra pre výstavbu a regionálny rozvoj Lászlóa Gyurovszkého a primátora mesta Banská Bystrica Ján Králika.
Podpredseda vlády Pál Csáky v základných črtách prezentoval pozície Slovenskej republiky vo vzťahu k eurofondom v súčasnosti, ale aj pre budúcnosť. V tomto zmysle bude informačná kampaň pokračovať aj po referende. Pripomenul, že pre všetko, čo je predmetom jeho vystúpenia, platí predpoklad, že Slovensko vstúpi do Európskej únie.
Pál Csáky: Európske záležitosti sú dosť zložitým súborom vzťahov medzi Slovenskou republikou a európskymi inštitúciami. Odhadujeme, že po našom vstupe do únie, po prvom máji budúceho roka, budeme denne dostávať z Bruselu zhruba tisíc informácií. Kontaktným miestom týchto informácií bude ministerstvo zahraničných vecí. Najvyšším rozhodovacím orgánom je a bude vláda Slovenskej republiky.
Fondy únie delíme na predvstupové a povstupové.
Predvstupové fondy predstavujú de facto nenávratnú pomoc EÚ za určitých podmienok. Pre tieto tri všeobecne známe fondy (ISPA, Phare a SAPARD) môžeme pripravovať projekty už len v tomto, poslednom predvstupovom roku. Od roku 2004 až do roku 2006 budeme už len dočerpávať staré projekty.
Povstupové fondy delíme na štrukturálne fondy a na kohézny (súdržný) fond. Zo štrukturálnych fondov, predpokladám, že až na fond na podporu rybolovu, bude SR využívať ďalšie tri štrukturálne fondy.
Phare sa po našom vstupe do EÚ pretransformuje na Európsky fond regionálneho rozvoja a čiastočne na Európsky sociálny fond.
SAPARD je špeciálny fond na podporu pôdohospodárstva a pretransformuje sa do dvoch pôdohospodárskych fondov.
ISPA je fond aj teraz určený na podporu projektov pre životné prostredie a infraštruktúru. Pretransformuje sa na Kohézny fond, pričom podmienky budú tvrdšie ako podmienky programov ISPA.
V období medzi rokom 2004 a 2006 budeme dočerpávať prostriedky z programov Phare, ISPA a SAPARD a od 1. mája 2004 budeme čerpať určité prostriedky už aj z vnútorných fondov EÚ.

Fondy Európskej únie
Predvstupové
_ Phare (komponenty: harmonizácia s acquis, cezhraničná spolupráca, ekonomická a sociálna súdržnosť, komunitárne programy)
_ ISPA (životné prostredie, doprava)
. SAPARD (poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka)
Povstupové
_ Štrukturálne fondy
_ ERDF Európsky fond regionálneho rozvoja
_ ESF Európsky sociálny fond
_ FIFG Finančný nástroj na usmerňovanie rybolovu
_ EAGGF Európsky poľnohospodársky záručný a usmerňovací fond
_ Kohézny fond

Predpokladané alokované sumy z rozpočtu EÚ pre SR na rok 2004
Predvstupová pomoc
Phare
ISPA
SAPARD
Spolu 7,471 mil. Sk

Štrukturálne fondy asi 5 312 mil. Sk
Kohézny fond 168 mil. Sk
Spolu 5 480 mil. Sk

Vplyv na štátny rozpočet:
Príjmy: 23 564 mil. Sk (len štrukturálne fondy)
Odvody: 10 458 mil. Sk
Prostriedky zo štrukturálnych fondov
V Európskej únii sa zhruba 50 percent všetkých prostriedkov točí priamo v pôdohospodárstve alebo okolo pôdohospodárstva. Touto problematikou sa podrobnejšie budeme zaoberať v II. polroku tohto roku. Ministerstvo hospodárstva má v jednotlivých regiónoch informačné kancelárie, ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja má regionálne rozvojové agentúry a ministerstvo pôdohospodárstva má tiež regionálne agentúry. Prostredníctvom týchto troch sietí budeme systematicky poskytovať informácie o možnosti prípravy projektov v čerpaní prostriedkov v druhom polroku tohto roku.

Ciele štrukturálnej politiky EÚ
3 ciele (2000 - 2006):
_ Cieľ 1 (teritoriálny) - pomoc zaostalým regiónom, asi 70 % pomoci prostredníctvom všetkých štyroch štrukturálnych fondov. Podmienka: < 75 % HDP/obyvateľa (regióny NUTS II - západné, stredné, východné Slovensko)
_ Cieľ 2 (teritoriálny) - ekonomická a sociálna reštrukturalizácia regiónov, asi 11,5 % prostredníctvom ERDF a ESF (Bratislavský kraj)
_ Cieľ 3 (tematický) - modernizácia systémov vzdelávania a podpory zamestnanosti, asi 12,3 %, prostredníctvom ESF (Bratislavský kraj)


Zo štrukturálnych fondov je najviac prostriedkov na tzv. teritoriálny cieľ 1. Je to rozvoj regiónov, de facto klasická regionálna politika. Na tento cieľ je v týchto fondoch zhruba 70 percent všetkých prostriedkov. Je tam veľmi tvrdá podmienka, že na tento cieľ môže čerpať prostriedky iba ten región, ktorý má menej ako 75 percent HDP na osobu oproti priemeru Európskej únie. Slovenskú republiku sme rozdelili na štyri regióny: Bratislava a vidiek, západné Slovensko, stredné Slovensko a východné Slovensko. Okrem Bratislavy a vidieka všetky tri regióny spĺňajú kritériá na čerpanie prostriedkov cieľa jeden. Zlá správa je, že regióny sú v takom stave v akom sú a dobrá správa, že môžu využiť tieto prostriedky.
Cieľ 2 - ekonomická a sociálna reštrukturalizácia jednotlivých regiónov alebo cieľ 3 - modernizačné programy a programy zmeny sociálnej štruktúry, môže prostriedky čerpať aj bratislavský región.
Pre cieľ 2 je určený Európsky fond sociálneho rozvoja a Európsky sociálny fond a pre cieľ 3 Európsky sociálny fond, ktorý je jedným z najväčších európskych fondov.
Ako čerpať?
Často dostávame výčitky, že nie sme pripravení alebo otázky, či máme dobudované administratívne kapacity a prečo už nečerpáme. Dokonca sme kritizovaní za to, že meškáme v čerpaní, pričom môžeme čerpať až od 1. mája 2004. Často odpovedám, že nemôžeme urobiť tretí krok bez toho, aby sme neurobili prvý krok. Prvým základným krokom na čerpanie týchto prostriedkov bola príprava Národného rozvojového plánu. Tento dokument bol pripravený a dokončený aj za účasti expertov z jednotlivých regiónov v marci tohto roku podľa vnútorných predpisov únie. EÚ má päť mesiacov na to, aby to s nami donegociovala. Takže aj v týchto týždňoch, mesiacoch, prebiehajú s EÚ negociácie Národného rozvojového plánu a sektorových operačných plánov. Predpokladám, že najneskoršie do augusta tento proces dokončíme. Na základe tohto dokumentu budeme môcť potom už pripraviť konkrétne projekty.
O čo ide v Národnom rozvojovom pláne? Po prvé, boli urobené analýzy našich regiónov, kde sme presne na základe kritérií EÚ zistili skutkový stav jednotlivých regiónov. Potom sme spolu s jednotlivými inštitúciami definovali priority v jednotlivých regiónoch. Na základe priorít sme určili, kto za čo bude zodpovedný. To je presne uvedené v národnom rozvojovom pláne aj v sektorových operačných plánoch.
Manažovanie, financovanie
Keď sa táto štruktúra odsúhlasí, predpokladám najneskoršie do augusta t. r. , potom budeme môcť už na základe manuálov a konkrétnych dokumentov pripravovať konkrétne projekty. Podľa štruktúry na úrovni vlády je presne známe, za ktorú časť Národného rozvojového plánu ktorý riadiaci orgán zodpovedá, ktoré ministerstvo, aký útvar na jednotlivých ministerstvách. Takto budeme riadiť celý zložitý proces. V monitorovacích výboroch sú zastúpení aj zástupcovia jednotlivých regiónov.
Ako požadovať peniaze?
Pre väčšinu projektov sa žiadosti o platby podávajú štvrťročne spätne. (Pre mimovládne a neziskové organizácie štvrťročne vopred.) Platba (nábeh financií) môže trvať až 6 týždňov. Pri príprave projektov je potrebné poradiť sa s daňovým poradcom, nenávratná DPH je oprávneným výdavkom, ak je zahrnutá do žiadosti o projekt. Cash-flow pre projekt má byť realistický, vyžaduje sa certifikát o audite na podloženie žiadosti o platbu štvrtej štvrtiny. Je potrebné predkladať štvrťročné výkazy o čerpaní grantov.
Často počúvame informácie o tom, ako sa čerpajú tieto predvstupové fondy:
Priemerný časový horizont čerpania predvstupových fondov a potom aj povstupových fondov sú tri alebo štyri roky. V prvom roku sa pripraví a odsúhlasí projekt, v druhom roku sa vyhlásia tendre, v treťom sa projekt realizuje a vo štvrtom roku sa dorealizuje, urobí sa dofinancovanie, prípadne kontrola.
V tomto roku agentúry realizujú tie projekty, ktoré boli naplánované v roku 2000 alebo v roku 2001. Vzhľadom na to, že je máj a tendre boli vyhlásené v januári a vo februári, čerpanie na rok 2001 sa začalo len v týchto týždňoch.
Riziká čerpania fondov Phare a predvstupových fondov.
1. Nedostatočné administratívne kapacity
2. Nepresná a nejednoznačná definícia cieľov projektov a voľba nevhodných indikátorov na ich dosahovanie, opomínanie rizík a podmienok realizácie projektov (vlastníctvo pozemkov)
3. Nedostatočná koordinácia programovania a implementácie zo strany konečných prijímateľov
4. Oneskorené predkladanie tendrovej dokumentácie a skrátenie času na realizáciu projektov
5. Včasnosť zavedenia systému EDIS
6. Zdroje na spolufinancovanie projektov (ŠR, rozpočty regiónov a obcí, medzinárodné finančné inštitúcie, súkromné zdroje a pod.)
Chceme zaviesť tzv. decentralizovaný systém prípravy. Keď už budeme v únii, EÚ sa vzdá kontroly ex ante. To znamená, naše projekty sa nebudú odsúhlasovať v Bruseli, ale u nás. Tým sa celý proces urýchli.
Slovenská republika po vstupe do Európskej únie na budúci rok bude musieť prispieť do prostriedkov EÚ 10 mld. Sk. Je však šanca čerpať prostriedky na úrovni 23 mld. Sk. Z tejto sumy zhruba 7,5 mld. predstavujú predvstupové fondy (Phare, ISPA, SAPARD). To, čo sme naplánovali v roku 2001 a 2002, budeme čerpať na budúci rok, ale nové programy (projekty) už nemôžeme pripraviť na budúci rok do predvstupových fondov. Zo štrukturálnych fondov budeme môcť čerpať prostriedky na úrovni 5,5 mld. Sk.
Obdobie 2004 - 2006
Predvstupová pomoc:
Phare, ISPA, SAPARD
Povstupová pomoc:
Kohézny fond - 8,45 %
Štrukturálne fondy - 85,66%
Európsky sociálny fond
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky poľnohospodársky záručný a usmerňovací fond
Finančný nástroj na usmerňovanie rybolovu
Treba ešte raz zdôrazniť potrebu decentralizovaného systému kontroly, aby sme mohli kontrolu ex ante robiť na Slovensku, aby sa do procesu zapojili regionálni partneri. Pretože regionálni partneri sú a budú v monitorovacích výboroch a môžu sa objaviť ako koneční príjemcovia, ako tí, ktorí pripravujú projekty na realizovanie jednotlivých zámerov.
Projekt
_ Musí byť spôsobilý na podporu z fondov
_ Je v súlade s jedným z opatrení operačného plánu
_ Má zabezpečené spolufinancovanie alebo prísľub úveru
_ Má stanovené merateľné výsledky (indikátory merania)
_ SPOLUFINANCOVANIE: verejné zdroje, súkromné zdroje, MVO...
_ ŽIADOSŤ: formuláre cez riadiace orgány
_ ROZHODOVANIE O PROJEKTE: výberová komisia zriadená riadiacim orgánom
_ SCHVAĽOVACÍ PROCES: max. 3 mesiace
_ ODBORNÁ POMOC: riadiaci orgán, regionálna rozvojová agentúra, ďalšie subjekty

Táto časť bude podrobnejšie rozpracovaná po rokovaní o našich dokumentoch s EÚ. Mali by byť v manuáli, ktoré zverejníme v druhom polroku tohto roku.
Niet dosť skúseností
V týchto dňoch dám na rokovanie materiál, ktorý bude hovoriť o tom, že chceme vyškoliť 400 nových pracovníkov pre túto oblasť aj z jednotlivých regiónov. Dovolím si vás vyzvať v prípade záujmu a v prípade odsúhlasenia tohto dokumentu vládou, aby ste sa potom hlásili do tohto programu, ktorý bude realizovaný spolu s expertmi EÚ. Už nebudeme robiť školenia len na úrovni Slovenskej republiky, nebudú školiť našich pracovníkov len naši experti, pretože na čerpanie z fondov z EÚ a zo Štrukturálneho fondu a z Kohézneho fondu nemá teraz nikto dostatočné množstvo skúseností a informácií. Z tohto dôvodu budeme spolupracovať s niektorými členskými krajinami únie.
DO PRIESTORU EŠTE UMIESTNIŤ
Základné dokumenty na čerpanie fondov EÚ
_ NDP (Národný rozvojový plán): MVaRR SR
_ Čerpanie na základe CSF (rámec podpory spoločenstva, zmluva): MVaRRSR
_ SOP (sektorové operačné programy)
_ Priemysel a služby: MH SR
- Ľudské zdroje: MPSVaR SR
_ Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka: MP SR
_ OP
_ Základná infraštruktúra: MVaRR SR
_ SPD - Jednotný programovací dokument (cieľ 2, 3): MVaRR SR
Schválenie: do 31. augusta 2003
Problém: rezortizmus !!! (Potreba koordinácie!)